Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Veikla vykdoma pagal Individualios veiklos pažymą nr. 1279971.

Susipažinkite su šia Privatumo politika, nes lankydamiesi internetinėse svetainėse www.petrikiene.com ir www.esusalia.lt ir naudodamiesi teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika bei paslaugų teikimo sąlygomis. Jeigu Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis ir/ar šia Privatumo politika, prašome nesilankyti internetinėse svetainėse www.petrikiene.com ir www.esusalia.lt, nesinaudoti šių internetinių svetainių turiniu ir/ar paslaugomis.

Asmenys, pateikiantys savo asmens duomenis (įskaitant tuos duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamiesi aukščiau nurodytose internetinėse svetainėse ir naudodamiesi paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Jūsų privatumas mums yra svarbus, tad įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis: info@petrikiene.com

KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės mūsų interneto svetainių paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui kreipiantis į mus nurodytais kontaktais, rezervuojant paslaugas Booking Moizmo platformoje ir pan.

Asmens duomenų apimtis, tai, ką mes renkame ir tvarkome, priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju negalėsime jums suteikti paslaugų.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

Duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui:
– siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
– asmens sutikimu;
– kai tvarkyti asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai;
– kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečio asmens teisėto intereso.

Asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el.paštą, telefono numerį) prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą perkant paslaugas ar prekes aukščiau nurodytose elektroninėse parduotuvėse.

Įsipareigoja saugoti pirkėjo asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam paslaugų rezervavimo, prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

„Besikreipiantis asmuo“ – fizinis asmuo ar juridinis asmuo, besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

„Pirkėjas“ – asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl psichologinių konsultacijų, hipnoterapijos, paskaitų ar seminarų, mokymų.

„Skambinantysis telefonu“ – asmuo, skambinantis internetinėse svetainėse (www.esusalia.lt, www.petrikiene.com) nurodytu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.

„Užsiregistravęs internetu“ – asmuo, norintis gauti paslaugas ir užsiregistravęs internetinėse svetainėse (www.esusalia.lt, www.petrikiene.com) nurodytu būdu.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys iki 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją internetinėse svetainėse (www.esusalia.lt, www.petrikiene.com), turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

KAI NARŠOTE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE

Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą internetinėse svetainėse www.esusalia.lt, www.petrikiene.com,  teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetaines, tiek ir klientų aptarnavimą, mes tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti vidiniai puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).

Jūsų asmens duomenys surenkami slapukų pagalba. Slapukai (angl. „cookies“) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

KAI SUTINKATE IŠ MŪSŲ GAUTI NAUJIENAS IR PASIŪLYMUS

Kai mūsų interneto svetainėse pateikiate savo telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, galite sutikti arba nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiami naujienlaiškiai arba sms žinutės).

Jūsų sutikimas gauti naujienas galioja 5 metus. Suėjus šiam terminui Jūsų duomenys bus sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti, jeigu jie nebus naudojami kitiems teisėtiems tikslams.

Savo sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu galite bet kuriuo metu atšaukti, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą iš mūsų gauto naujienlaiškio apačioje, arba pateikdami prašymą adresu info@petrikiene.com

 

SĄSKAITOS FAKTŪROS IŠRAŠYMAS

Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už paslaugas ar prekes, turite pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės rekvizitus.

Šie duomenys yra naudojami tik sąskaitos-faktūros išrašymo tikslu, todėl bus saugomi tik mūsų apskaitos programoje ir tvarkomi tiek laiko, kiek mus įpareigoja tą daryti atitinkami teisės aktai.


NORINT SU MUMIS SUSISIEKTI

Norėdami mums pateikti atsiliepimą, prašymą ar užklausą, tą galite padaryti telefonu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi socialiniu tinklu Facebook.

Siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi mes naudojame Jūsų pateiktą kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan.

Šiuos duomenis naudojame tiek, kiek to reikia bendravimui su Jumis, tačiau ne ilgiau nei 2 metus.

KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Turite šias teises:

  1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
  5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  7. teisę reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
  8. teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

 Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes neteikiam Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai teikia svetainių prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos, duomenų analizės bei kitas paslaugas. Kai kurie duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėse svetainėse (www.esusalia.lt, www.petrikiene.com) dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi aukščiau nurodytomis internetinėmis svetainėmis ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el.paštu info@petrikiene.com